Skip to content

List of publications

BOOK

Anayasa Yargısında Sosyal Hakların Korunması [Protection of Social Rights in Constitutional Adjudication], Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2018.

İngiltere’de Kuvvetler Ayrılığı ve Yargı Bağımsızlığı Alanındaki Gelişmeler [Developments in the Field of Separation of Powers and Judicial Independence in England], Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2011.

PEER-REVIEWED ARTICLE

“Siyasetin Yargısallaşmasının Hükümet Sistemine Etkisi Üzerine Bir İnceleme: Moldova’nın Anayasal Zaman Yolculuğu” [A Review on the Impact of Judicialization of Politics on Government System: Constitutional Time Travel of Moldova], Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Vol. 2018/2, December 2018, p. 157-200.

(with Salim Işık), “Karşılaştırmalı Anayasa Yargısında Bir Vaka İncelemesi: Şili’de Yargı Denetimi” [A Case Study in Comparative Constitutional Adjudication: Judicial Review in Chile], Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi, Year 5, No. 9, June 2017, p. 247-280.

“Japonya’da Anayasanın Yargısal Korunması [Judicial Protection of the Constitution in Japan]” in Haşim Kılıç’a Armağan [Essays in Honour of Haşim Kılıç], eds. Ali Rıza ÇOBAN et. al., Ankara: Anayasa Mahkemesi Yayınları, 2015, p. 1873-1897.

(with Yaniv Roznai), “An Unconstitutional Constitutional Amendment – The Turkish Perspective: A Comment on The Turkish Constitutional Court’s Headscarf Decision”, International Journal of Constitutional Law, Volume 10, Issue 1, 2012, p. 175-207.

“Adil Yargılanma Hakkı Karşısında Yasama Dokunulmazlığını Yeniden Düşünmek: Atilla Kart Olayı Üzerine Bir Deneme [Rethinking Parliamentary Immunity in View of Right to a Fair Trial: An Essay on Atilla Kart Case]”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Vol. 60, Number 2, 2011, p. 367-414. 


CONFERENCE PROCEEDING

“Küreselleşme Sürecinde Anayasa Yargısının Meşruluğu” [Legitimacy of Constitutional Review in the Age of Globalization], Uluslararası Davraz Kongresi Bildiriler, Isparta: Publication of Suleyman Demirel University, 2009, p. 1910–1926. 


TRANSLATION

Ran Hirschl (Translated by Serkan Yolcu), “Karşılaştırmalı Anayasa Hukukundan Karşılaştırmalı Anayasa Çalışmalarına” [From Comparative Constitutional Law to Comparative Constitutional Studies], Anayasa Hukuku Dergisi, Vol. 6, No. 11, 2017, p. 227-242.

Diana Woodhouse (Translated by Serkan Yolcu), “Anayasal Reform Kanunu 2005 – Yargı Bağımsızlığını Korumanın İngiliz Yolu [The Constitutional Reform Act 2005—defending judicial independence the English way]”, Küresel Bakış Çeviri Hukuk Dergisi , Vol. 1, No. 2, 2011, p. 149-165. 


BOOK REVIEW

“Özgürlüklerin Korunmasında Anayasa Yargısının Yeri ve Meşruluğu” [Position and Legitimacy of Constitutional Review in Protecting Freedoms], Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi , Vol. 64, No 4, 2009, p. 207–213. 

 

OTHERS

“Yeni Zelanda’dan Bir Hukuk Öyküsü: Bir Nehre Kişilik Vermek” [A Legal Story from New Zealand: Giving Personality to a River], Güncel Hukuk, No. 161, May 2017, pp. 56-57.

“The Misguided Judicialization of the Right to Education in Turkey”, International Journal of Constitutional Law Blog (I·CONnect), October 21, 2015, at http://www.iconnectblog.com/2015/10/the-misguided-judicialization-of-the-right-to-education-in-turkey.

“Parliamentary Inviolability v. Right to a Fair Trial: A Constitutional Analysis of the Case of Kart v. Turkey”, published at https://www.academia.edu/822289/Parliamentary_Inviolability_v._Right_to_a_Fair_Trial on 11.8.2011.

“More constitutional amendments by Turkish High Court are unwarranted”, published at http://jurist.law.pitt.edu/hotline/#31225  on 19.07.2010.